TIN CỘNG ĐỒNG

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG

Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam,

C:\Users\Ann\Desktop\download.jpg

LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)

P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504

--o0o--                                                            

                                                                 Little Saigon ngày 10 tháng 9 năm 2019

    Số: .18./LUB

THÔNG BÁO

 BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG


Kính gởi: - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo 

- Các Cộng Đồng - Hội Đoàn - Các Đảng phái Quốc Gia

- Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH

- Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại


Thưa quý vị,

Theo Thông Báo số 16./LUB ngày 26 tháng 8 năm 2019, vì nhiều lý do ngoài ý muốn, phải hoản cuộc biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng dự trù vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8 năm 2019 vừa qua.

Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng:

* Vào lúc:  2:00PM ngày Thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2019

* Địa chỉ:  443 Shatto Pl - Los Angeles CA 90020Theo lịch trình như sau:

- 12:30PM: Tập trung tại Đền Thánh Trần và sẽ xuất phát lúc 1:00PM

- 2:00PM: Biểu tình trước lãnh sự quán Tr.C

- 3:30PM: Trở về Đền Thánh Trần

Xin tất cả mọi người mang danh tỵ nạn cộng sản, đừng thờ ơ trước sự tồn vong của quê hương nước Việt và hãy cùng góp tay với chúng tôi trong công tác cao quý này.

Trân trọng.


         TM. LIÊN ỦY BAN

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

* Ghi danh tham dự xin gọi:

- Phan Kỳ Nhơn : (714)854.4584

- Trần Vệ :    (310)800.5202

- Lê Quang Dật : (714)417.2324

- Nguyễn Văn Lực : (858)699.7985


PHAN KỲ NHƠNLIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)

P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504

                                                              --o0o--                                                           

                                                                                                        Little Saigon ngày 10 tháng 9 năm 2019

                                                                                                                                    Số: .18./LUB

THÔNG BÁO

 BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG

          Kính gởi:     - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo

                             - Các Cộng Đồng - Hội Đoàn - Các Đảng phái Quốc Gia

                             - Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH

                             - Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại 

          Thưa quý vị,

          Theo Thông Báo số 16./LUB ngày 26 tháng 8 năm 2019, vì nhiều lý do ngoài ý muốn, phải hoản cuộc biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng dự trù vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8 năm 2019 vừa qua.

          Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng:

* Vào lúc:  2:00PM ngày Thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2019

* Địa chỉ:  443 Shatto Pl - Los Angeles CA 90020

          Theo lịch trình như sau:

                   - 12:30PM: Tập trung tại Đền Thánh Trần và sẽ xuất phát lúc 1:00PM

                   - 2:00PM: Biểu tình trước lãnh sự quán Tr.C

                   - 3:30PM: Trở về Đền Thánh Trần

          Xin tất cả mọi người mang danh tỵ nạn cộng sản, đừng thờ ơ trước sự tồn vong của quê hương nước Việt và hãy cùng góp tay với chúng tôi trong công tác cao quý này.     

         

          Trân trọng.

         TM. LIÊN ỦY BAN

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

               PHAN KỲ NHƠN   

          * Ghi danh tham dự xin gọi:

                   - Phan Kỳ Nhơn :            (714)854.4584

                    - Trần Vệ :                      (310)800.5202

                    - Lê Quang Dật :              (714)417.2324

                   - Nguyễn Văn Lực :         (858)699.7985


       Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG

Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam,

C:\Users\Ann\Desktop\download.jpg

LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)

P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504

--o0o--                                                            

                                                                 Little Saigon ngày 10 tháng 9 năm 2019

    Số: .18./LUB

THÔNG BÁO

 BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG


Kính gởi: - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo 

- Các Cộng Đồng - Hội Đoàn - Các Đảng phái Quốc Gia

- Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH

- Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại


Thưa quý vị,

Theo Thông Báo số 16./LUB ngày 26 tháng 8 năm 2019, vì nhiều lý do ngoài ý muốn, phải hoản cuộc biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng dự trù vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8 năm 2019 vừa qua.

Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng:

* Vào lúc:  2:00PM ngày Thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2019

* Địa chỉ:  443 Shatto Pl - Los Angeles CA 90020Theo lịch trình như sau:

- 12:30PM: Tập trung tại Đền Thánh Trần và sẽ xuất phát lúc 1:00PM

- 2:00PM: Biểu tình trước lãnh sự quán Tr.C

- 3:30PM: Trở về Đền Thánh Trần

Xin tất cả mọi người mang danh tỵ nạn cộng sản, đừng thờ ơ trước sự tồn vong của quê hương nước Việt và hãy cùng góp tay với chúng tôi trong công tác cao quý này.

Trân trọng.


         TM. LIÊN ỦY BAN

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

* Ghi danh tham dự xin gọi:

- Phan Kỳ Nhơn : (714)854.4584

- Trần Vệ :    (310)800.5202

- Lê Quang Dật : (714)417.2324

- Nguyễn Văn Lực : (858)699.7985


PHAN KỲ NHƠNLIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)

P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504

                                                              --o0o--                                                           

                                                                                                        Little Saigon ngày 10 tháng 9 năm 2019

                                                                                                                                    Số: .18./LUB

THÔNG BÁO

 BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG

          Kính gởi:     - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo

                             - Các Cộng Đồng - Hội Đoàn - Các Đảng phái Quốc Gia

                             - Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH

                             - Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại 

          Thưa quý vị,

          Theo Thông Báo số 16./LUB ngày 26 tháng 8 năm 2019, vì nhiều lý do ngoài ý muốn, phải hoản cuộc biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng dự trù vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8 năm 2019 vừa qua.

          Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng:

* Vào lúc:  2:00PM ngày Thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2019

* Địa chỉ:  443 Shatto Pl - Los Angeles CA 90020

          Theo lịch trình như sau:

                   - 12:30PM: Tập trung tại Đền Thánh Trần và sẽ xuất phát lúc 1:00PM

                   - 2:00PM: Biểu tình trước lãnh sự quán Tr.C

                   - 3:30PM: Trở về Đền Thánh Trần

          Xin tất cả mọi người mang danh tỵ nạn cộng sản, đừng thờ ơ trước sự tồn vong của quê hương nước Việt và hãy cùng góp tay với chúng tôi trong công tác cao quý này.     

         

          Trân trọng.

         TM. LIÊN ỦY BAN

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

               PHAN KỲ NHƠN   

          * Ghi danh tham dự xin gọi:

                   - Phan Kỳ Nhơn :            (714)854.4584

                    - Trần Vệ :                      (310)800.5202

                    - Lê Quang Dật :              (714)417.2324

                   - Nguyễn Văn Lực :         (858)699.7985


       BẢN TIN MỚI NHẤT

Trộm cướp cứ yên tâm mà viếng nhà Nguyễn Thiện Nhân - Nguyễn Bá Chổi ( Cập nhật )

Cứ vô tư vào nhà Nguyễn Thiện Nhân, cướp của, hãm hiếp vợ con đồng chí đang đứng đầu Hồ Chí Minh này,

Xem Thêm

Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Và Những Biến Cố Chính Trị

Nhận xét về Chỉnh Lý 1964. Theo tôi nghĩ, việc chỉnh lý này đương nhiên là phải do Mỹ chủ trương rồi, còn Trung Tướng Khiêm, Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật, và Tướng Khánh, Tư Lệnh Vùng 1 Chiến Thuật, là người thi hành

Xem Thêm

Trung Quốc không đáng sợ bằng Việt gian

Một khi đất nước đã chịu sự vận hành - thoi thóp dựa trên sự giả dối, giàu giả nghèo thật,

Xem Thêm

Chưa đầy một tuần mà đường lưỡi bò đã xuất hiện nhan nhản trong nước

Bọn Việt gian bán nước bất lực ở cả khía cạnh môi trường lẫn khía cạnh chủ quyền quốc gia.

Xem Thêm

IPHONE . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cầm Iphone và bấm gọi Đêm sâu cùng với ngày đầy

Xem Thêm

CHỈ TƯỞNG TƯỢNG ĐÃ TOÁT MỒ HÔI

Nhân ngày lễ phụ nữ, bữa tặng hoa, hỏi bà xã ước gì. Cổ nói : ước gì em được làm ĐÀN ÔNG !

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Nhân vụ HNPD-COM bị đánh sập: Tao chửi lần chót trước khi tự đóng cưả - Đồ Ngu

Bac Do Ngu oi ! em cung chi moi hoc toi i - to,chi moi biet doc ,biet viet.Nay vao HNPD mac suc ma chui thang giac ho,chui bon ban nuoc...gio nay,bac lai doi dong cua cai com & net,bay gio biet cho nao de em Duoc chui bon mat day ? Thoi thi neu bac met moi,bac lua chon dua chau nao do no giong bac,roi ban giao cai no dat nuoc cho no,de no dieu hanh thay bac,ma bon em con co chut dat phat tiet cai cho de cua bon cho de bac a !

Xem Thêm

Đề bài :Nguyễn thị Kim Tiến mất chức - Hà Thượng Thủ

The la em Tien ruoi thoat nan va ha canh an toan.Chuc mung em,va bay gio,voi cai the xanh em da order,em vu sang nuoc khac.Nhung em Tien ruoi oi ! luoi troi long long,lam sao em thoat noi luat troi ?

Xem Thêm

Đề bài :Việt gian Nguyễn Thiện Nhân: “Chưa bao giờ lực lượng Hải quân hùng mạnh như bây giờ”!

Nguyễn Ác Nhân tuyên bố rằng : Chưa bao giờ chúng ta HÈN NHÁT VÀ ĐỐN MẠT như bây giờ .

Xem Thêm

Đề bài : Sau 40 Năm Bí Mật

That ra,nhung gi goi la bi mat da duoc bat mi tu lau,day chang qua la xac nhan :" Dung nhu vay "Voi VNCH cai dau don the xac va tinh than da han xau tu hiep dinh paris 1973.Su tan nhan va nhan tam cua chinh phu My va voi nuoc My la gia mau cua hon 58000 binh linh da chet va rat nhieu thuong phe binh cung vai chuc ngan ty dollars da xu dung cach vo ich tren mo hoi va nuoc mat cua dan chung My.Cung voi su viec nay la My da danh mat han danh du cua nguoi ban dong minh dung nghia,va cho den nay va con mai sau nua,may ai dam tin vao loi hua va cam ket cua chinh phu va quoc hoi My.Cai chet cua vai trieu nguoi VNCH va hon 200.000 thuong benh binh va con nhieu doi sau nay cua dan chung VNCH lam vao hoan canh tam toi nhu Reagan da tuyen bo.Ngay nay,nho vao su ban dung quoc gia VNCH,ma My mo rong vong tay de don nguoi ty nan,ODP,HO...de hong xoa diu va vot vat phan nao su ban dung dat nuoc ho vao tay quan thu.Tu trong sau tham tam hon nguoi ty nan VNCH khong the nao quen moi han mat nuoc-phan boi dong minh da ban dung quoc gia minh cho ke thu.Nhung mat khac,do nen giao duc nhan ban va net dac sac rieng biet ve van hoa ma nguoi ty nan VNCH van co gang de tra lai phan nao cai on da mo rong vong tay de cuu giup ho,NHUNG NGUOI BI BAN DUNG,Co the noi:trong con nguoi cua ho van luon co tran chien oan thu va an nghia.Do cung la y nghia hien nay cua nguoi dan mien nam VN,DUA PHAN BOI se PHAI LAY LAI DANH DU VA GIA MAU CUA 58.000 binh linh cua ho va rua vet o nhuc cho cuong quoc so 1 cua the gioi.Nhung,neu nhung ke nhan tam ban dung dong minh cua minh vi loi nhuan tien bac,thi xa gi danh du va gia mau cua nhung nguoi da chet phi ly ve hao huyen"BAO VE TU DO" cho nguoi ban nho,von dat het niem tin vao ho ???Hon oan khien cua nhung anh hung tu si VNCH da chet,de bao ve que huong dat nuoc van lan khuat va hien dien trong tung minimetter tren que huong va ke nhan tam ban dung mang song cua ho va dong doi cho loi ich cua ai do...

Xem Thêm

Đề bài :VÀNG

I enjoy you because of your entire effort on this blog. Debby really likes engaging in investigation and it is easy to understand why. Almost all know all of the powerful ways you render sensible tips by means of the website and as well strongly encourage response from visitors on that concern then our own princess has been studying a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are doing a brilliant job.

Xem Thêm

Đề bài :Lễ hỏa táng ông thứ trưởng Lê Hải An - Mai Tú Ân

Mai Tú Ân hỏi chi lạ kỳ rứa hè ? Một thằng Việt cộng chết cũng như một con chó chết thôi. Không chôn thì nó nướn hay thịu kệ cha nó hỏi mần chi cho mệt hỉ ???

Xem Thêm

Đề bài :Lăng và Lọ - Hà Thượng Thủ ( Thân tặng tác giả Nguyễn Bá Chổi )

Nguyễn Bá Chổi cảm ơn Tác Giả và xin được “họa” như sau: Từ lăng sang lọ khó gì đâu “Di chúc” hơn chi giấy nhà cầu “Nguyện vọng nhân dân”: lăng thuở trước Mưu đồ băng đảng: lọ ngày nay Làm bộ tiền dân thôi phung phí Ra trò thân “bác” hết dãi dầu Một mả toàn dân đà phát khiếp Ba đồi cả nước… Dẹp cho mau!

Xem Thêm

Đề bài :Hát Cho Một Người Quỳ Xuống

Thuo xa xua ,khi con tre.Da doi lan toi nghi cung toi cho ca si khi bi phe phan:" XUONG CA VO LOAI ",Dau den noi nhu vay.Nhung sau `1975 va nhat la nhung luc gan day,hang loat ca-nhac si nam-nu da ve VN hat hong,vien co nay-co no.Du truoc do,nhung loi tuyen bo nong bong va chac nich:"CHONG COPNG SAN..."the roi ...nuoc troi qua cau,nuoc chay dau vit.Cau nhan dinh XUONG CA VO LOAI that dung va rat dung 100%,trong cac loai,ke ca loai vat,khong co loai ca si.Tai sao lai the tham vay ???

Xem Thêm

Đề bài :Dấu ấn của Trump lên chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Hello there, Do you consider your website promotion important and like to see remarkable results? Then, maybe you already discovered one of the easiest and proven ways to promote your website is by links. Search engines like to see links. My site www.markmidd.com is looking to promote worthy websites. Building links will help to guarantee an increase in your ranks so you can go here to add your site for promotion and we will add your relevant link: www.markmidd.com Best Regards, Mark

Xem Thêm

Đề bài :Hỏa táng xác HCM là chống lại nguyện vọng của toàn Dân XHCN - Nguyễn Bá Chổi

Hoa tang lam gi cho ton cong+ton cua?Song da la VO GIA CU,chet thi VO DIA TANG.Nam phoi thay ra day cho moi nguoi nguyen rua.Hay giao no cho bon ba dinh,sang sang chat len xe ba gac dua ra cho Dong Xuan,cho nga nam,nga bay de day cho ong di qua,ba di lai vut cho vai xu mua quan ao,chieu chieu lai chat len xe ba gac mang ve,de bon ba dinh co cong an viec lam va lam mau muc cho HOC TAP THEO GUONG BAC HO.Gian di co the ma phai ban toi,ban lui nhu hop cho vay ?

Xem Thêm

TIN MỚI

Trộm cướp cứ yên tâm mà viếng nhà Nguyễn Thiện Nhân - Nguyễn Bá Chổi ( Cập nhật )

Cứ vô tư vào nhà Nguyễn Thiện Nhân, cướp của, hãm hiếp vợ con đồng chí đang đứng đầu Hồ Chí Minh này,

Xem Thêm

Tiểu Đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Và Những Biến Cố Chính Trị

Nhận xét về Chỉnh Lý 1964. Theo tôi nghĩ, việc chỉnh lý này đương nhiên là phải do Mỹ chủ trương rồi, còn Trung Tướng Khiêm, Tư Lệnh Vùng 3 Chiến Thuật, và Tướng Khánh, Tư Lệnh Vùng 1 Chiến Thuật, là người thi hành

Xem Thêm

Trung Quốc không đáng sợ bằng Việt gian

Một khi đất nước đã chịu sự vận hành - thoi thóp dựa trên sự giả dối, giàu giả nghèo thật,

Xem Thêm

Chưa đầy một tuần mà đường lưỡi bò đã xuất hiện nhan nhản trong nước

Bọn Việt gian bán nước bất lực ở cả khía cạnh môi trường lẫn khía cạnh chủ quyền quốc gia.

Xem Thêm

IPHONE . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cầm Iphone và bấm gọi Đêm sâu cùng với ngày đầy

Xem Thêm

CHỈ TƯỞNG TƯỢNG ĐÃ TOÁT MỒ HÔI

Nhân ngày lễ phụ nữ, bữa tặng hoa, hỏi bà xã ước gì. Cổ nói : ước gì em được làm ĐÀN ÔNG !

Xem Thêm

Donald Trump hãy cho chúng tôi một ân huệ..- Mai Tú Ân

( HNPD ) Tổng thống Donald Trump đang trải qua những bước đi đầu tiên

Xem Thêm

TÂM THƯ TỪ OREGON - Phạm Quốc Nam

Như vậy có phải Tượng Đài không có Trường Sa sẽ trở thành lý lẽ cho csVN xuyên tạc VNCH để chạy tội dâng biển đảo cho ngoại xâm Trung cộng?

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Tư 23/10/2019

Chính phủ Việt Nam phải vay nợ mới để trả nợ cũ (BBC)

Xem Thêm

Thương nhớ một dòng Sông - Nguyên Quân

( Tha phương lập nghiệp II )

Xem Thêm