TIN CỘNG ĐỒNG

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG

Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam,

C:\Users\Ann\Desktop\download.jpg

LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)

P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504

--o0o--                                                            

                                                                 Little Saigon ngày 10 tháng 9 năm 2019

    Số: .18./LUB

THÔNG BÁO

 BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG


Kính gởi: - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo 

- Các Cộng Đồng - Hội Đoàn - Các Đảng phái Quốc Gia

- Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH

- Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại


Thưa quý vị,

Theo Thông Báo số 16./LUB ngày 26 tháng 8 năm 2019, vì nhiều lý do ngoài ý muốn, phải hoản cuộc biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng dự trù vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8 năm 2019 vừa qua.

Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng:

* Vào lúc:  2:00PM ngày Thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2019

* Địa chỉ:  443 Shatto Pl - Los Angeles CA 90020Theo lịch trình như sau:

- 12:30PM: Tập trung tại Đền Thánh Trần và sẽ xuất phát lúc 1:00PM

- 2:00PM: Biểu tình trước lãnh sự quán Tr.C

- 3:30PM: Trở về Đền Thánh Trần

Xin tất cả mọi người mang danh tỵ nạn cộng sản, đừng thờ ơ trước sự tồn vong của quê hương nước Việt và hãy cùng góp tay với chúng tôi trong công tác cao quý này.

Trân trọng.


         TM. LIÊN ỦY BAN

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

* Ghi danh tham dự xin gọi:

- Phan Kỳ Nhơn : (714)854.4584

- Trần Vệ :    (310)800.5202

- Lê Quang Dật : (714)417.2324

- Nguyễn Văn Lực : (858)699.7985


PHAN KỲ NHƠNLIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)

P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504

                                                              --o0o--                                                           

                                                                                                        Little Saigon ngày 10 tháng 9 năm 2019

                                                                                                                                    Số: .18./LUB

THÔNG BÁO

 BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG

          Kính gởi:     - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo

                             - Các Cộng Đồng - Hội Đoàn - Các Đảng phái Quốc Gia

                             - Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH

                             - Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại 

          Thưa quý vị,

          Theo Thông Báo số 16./LUB ngày 26 tháng 8 năm 2019, vì nhiều lý do ngoài ý muốn, phải hoản cuộc biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng dự trù vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8 năm 2019 vừa qua.

          Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng:

* Vào lúc:  2:00PM ngày Thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2019

* Địa chỉ:  443 Shatto Pl - Los Angeles CA 90020

          Theo lịch trình như sau:

                   - 12:30PM: Tập trung tại Đền Thánh Trần và sẽ xuất phát lúc 1:00PM

                   - 2:00PM: Biểu tình trước lãnh sự quán Tr.C

                   - 3:30PM: Trở về Đền Thánh Trần

          Xin tất cả mọi người mang danh tỵ nạn cộng sản, đừng thờ ơ trước sự tồn vong của quê hương nước Việt và hãy cùng góp tay với chúng tôi trong công tác cao quý này.     

         

          Trân trọng.

         TM. LIÊN ỦY BAN

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

               PHAN KỲ NHƠN   

          * Ghi danh tham dự xin gọi:

                   - Phan Kỳ Nhơn :            (714)854.4584

                    - Trần Vệ :                      (310)800.5202

                    - Lê Quang Dật :              (714)417.2324

                   - Nguyễn Văn Lực :         (858)699.7985


       Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG

Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam,

C:\Users\Ann\Desktop\download.jpg

LIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)

P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504

--o0o--                                                            

                                                                 Little Saigon ngày 10 tháng 9 năm 2019

    Số: .18./LUB

THÔNG BÁO

 BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG


Kính gởi: - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo 

- Các Cộng Đồng - Hội Đoàn - Các Đảng phái Quốc Gia

- Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH

- Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại


Thưa quý vị,

Theo Thông Báo số 16./LUB ngày 26 tháng 8 năm 2019, vì nhiều lý do ngoài ý muốn, phải hoản cuộc biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng dự trù vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8 năm 2019 vừa qua.

Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng:

* Vào lúc:  2:00PM ngày Thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2019

* Địa chỉ:  443 Shatto Pl - Los Angeles CA 90020Theo lịch trình như sau:

- 12:30PM: Tập trung tại Đền Thánh Trần và sẽ xuất phát lúc 1:00PM

- 2:00PM: Biểu tình trước lãnh sự quán Tr.C

- 3:30PM: Trở về Đền Thánh Trần

Xin tất cả mọi người mang danh tỵ nạn cộng sản, đừng thờ ơ trước sự tồn vong của quê hương nước Việt và hãy cùng góp tay với chúng tôi trong công tác cao quý này.

Trân trọng.


         TM. LIÊN ỦY BAN

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

* Ghi danh tham dự xin gọi:

- Phan Kỳ Nhơn : (714)854.4584

- Trần Vệ :    (310)800.5202

- Lê Quang Dật : (714)417.2324

- Nguyễn Văn Lực : (858)699.7985


PHAN KỲ NHƠNLIÊN ỦY BAN CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

(COALITION OF VIETNAMESE AMERICAN AGAINST COMMUNISM)

P.O Box 7225 TORRANCE CA 90504

                                                              --o0o--                                                           

                                                                                                        Little Saigon ngày 10 tháng 9 năm 2019

                                                                                                                                    Số: .18./LUB

THÔNG BÁO

 BIỂU TÌNH TẠI TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG

          Kính gởi:     - Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo

                             - Các Cộng Đồng - Hội Đoàn - Các Đảng phái Quốc Gia

                             - Các Đơn vị Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH

                             - Cùng toàn thể Đồng Hương tỵ nạn tại Hải ngoại 

          Thưa quý vị,

          Theo Thông Báo số 16./LUB ngày 26 tháng 8 năm 2019, vì nhiều lý do ngoài ý muốn, phải hoản cuộc biểu tình tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng dự trù vào ngày thứ Sáu 30 tháng 8 năm 2019 vừa qua.

          Để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ toàn dân quốc nội mà chúng ta đã và đang làm suốt thời gian qua, nhất là việc Trung Cộng đang mưu toan lấn chiếm bãi Tư Chính của Việt Nam, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc biểu tình Tại Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng:

* Vào lúc:  2:00PM ngày Thứ Sáu 13 tháng 9 năm 2019

* Địa chỉ:  443 Shatto Pl - Los Angeles CA 90020

          Theo lịch trình như sau:

                   - 12:30PM: Tập trung tại Đền Thánh Trần và sẽ xuất phát lúc 1:00PM

                   - 2:00PM: Biểu tình trước lãnh sự quán Tr.C

                   - 3:30PM: Trở về Đền Thánh Trần

          Xin tất cả mọi người mang danh tỵ nạn cộng sản, đừng thờ ơ trước sự tồn vong của quê hương nước Việt và hãy cùng góp tay với chúng tôi trong công tác cao quý này.     

         

          Trân trọng.

         TM. LIÊN ỦY BAN

CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI

               PHAN KỲ NHƠN   

          * Ghi danh tham dự xin gọi:

                   - Phan Kỳ Nhơn :            (714)854.4584

                    - Trần Vệ :                      (310)800.5202

                    - Lê Quang Dật :              (714)417.2324

                   - Nguyễn Văn Lực :         (858)699.7985


       BẢN TIN MỚI NHẤT

11 bí quyết chặn đứng ung thư của vị Tiến sĩ Việt 4 lần được vinh danh tại Mỹ

2/3 số ca ung thư có thể được phòng tránh nếu áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa ung thư. Sau đây là một số thông tin hữu ích có thể giúp các bạn giảm đáng kể nguy cơ ung thư.

Xem Thêm

NGƯỜI ĐẾM TÌNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đến nỗi mà anh nhớ Ngân hàng tình giầu thêm

Xem Thêm

TRUNG QUỐC KHOE CÓ 5G - MỸ ÂM THẦM PHÁT TRIỂN VỆ TINH MẠNG.

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã được đẩy lên đỉnh điểm bằng cuộc chiến công nghệ, khi mà các hãng công nghệ Mỹ, Anh, Nhật Bản từ chối hợp tác với Huawei.

Xem Thêm

TRUNG CỘNG ĐÃ ĐỤNG CHẠM VÀ LÀM ÚC CÓ PHẢN ỨNG CHỐNG ĐỐI MẠNH HƠN.

VÍ LÝ DO AN NINH QUỐC GIA HỢP ĐỒNG DARWIN 99 NĂM CÓ THỂ BỊ VÔ HIỆU

Xem Thêm

Người biểu tình phá hàng rào an ninh Toa Bach Oc , TT Trump cảnh báo

Bọn biểu tình bạo loan ác quá , đây là 1 cuộc xuống đường có kế hoạch và sách lược chính trị ,

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 404 - Cuộc đảo chánh thầm lặng?

Qua cách hành xử của các chính trị gia Hoa Kỳ đối đầu với đương kim Tổng Thống Donald Trump-làm nhớ lại những nhân vật: Mộ Dung Cô Tô- Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương-và Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung.

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Xin quý vị vui lòng viết tiếng việt có dấu để người khác đọc dể dàng hơn. Sau đây là link vào "VIẾT TIẾNG VIỆT" không cần dơnload: http://just.nicepeople.free.fr/Vietnamese-Typing.htm Viết vào với đủ kiểu Telex, VNI, VIQR...xong chỉ cần copy và paste vào chỗ nào quý vị muốn.

Xem Thêm

Đề bài :Khi quý ông nào vào phòng gym

Thiet la chan cac ong,khi khong mang hinh minh ra de qui co,qui ba chiem ngam.Tu ngay 30-04,khong phai chi la phong giai nhu hinh da dan giai,ma chay trui ca rau ria,chim co cung teo tut,rut tuot vao trong,moi lan khi huu su,tim kiem muon chot,mai moi mo thay no. Oi ! vc.Ong ma vo duoc may thi het con thuong hai ngu dot theo giac.Ma doi Xu nhu may da Xu voi bon ong...chet nghe con...

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Y ho canh ten sang.ten tuoi no am vao nguoi,chap nhat lam gi cai bon vo hoc thuc nay ? Con cai mat thang tong bien tap chac la ba con voi tap xap xinh,thoi thi ca me mot lua cong san thang nao cung nhu thang nay,noi dau xa nhu bon ba dinh cung "xem xem "/

Xem Thêm

Đề bài :Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 404 - Cuộc đảo chánh thầm lặng?

Nho bai hat dong giao xa xua : " con kien den,nam tren hon da den ma troi lai toi den,DCT cung thay…"

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Toi so roi ! toi so roi ! nao ta sua soan khan goi cut ve co tho.Bon tau ngu.Biet bao cong dan tau dang du hoc-dang sinh song tam cu o Xu kanguru,nay lai sua soan ban do,ban thao bo cua chay lay nguoi .Dang doi bon da ca lan dua,bon lung doan kinh te va ky nghe va lam le thau tom dat Uc...

Xem Thêm

Đề bài :Coronavirus : Coronavirus…khóc hu hu khi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc kiểu này- Lão Phan

Corona đã vô tình biến phụ nữ Vietnam thành những phụ nữ Hồi Giáo ngoan đạo nhât...VN còn đ̣ợi gì mà không kết bạn với con dân xứ Ả Rập...???

Xem Thêm

Đề bài :Hải quân, Không quân Mỹ liên tiếp hành động để đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông

Khong phai la de doa,khong phai bien dong dang song trong khong khi em ai va binh lang.Nhung dang song trong mot bau khi nong bong va san sang.Voi nhung con nguoi hieu sat va lat long.Su de phong tat yeu va san sang phan cong ngay lap tuc,da lam ke hieu chien gian ac phai suy nghi va chun chan.Sao tu nhien My lai dieu it nhat la 03 ham doi don toi bien dong ? Khong khi chien tranh da lap lo dau do.No khong danh thi bat no danh,truoc sau cung chi mot lan : xe xac va binh dia cac can cu dia cua quan trom cuop.Xin on tren phu ho cho nuoc My.

Xem Thêm

Đề bài :122 nước ủng hộ điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 là những nước nào?

Châu Á có các nước Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Maldives, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia. Sao không có đứa con hoang cộng sản Việt Nam hỏi thì hỏi vậy thôi chứ mọi người thừa hiểu làm sao đứa con hoang của tàu này dám chống lại bố nó Bố nó nổi giân lên cho ăn bạt tai .

Xem Thêm

TIN MỚI

Người biểu tình phá hàng rào an ninh Toa Bach Oc , TT Trump cảnh báo

Bọn biểu tình bạo loan ác quá , đây là 1 cuộc xuống đường có kế hoạch và sách lược chính trị ,

Xem Thêm

TRUNG CỘNG ĐÃ ĐỤNG CHẠM VÀ LÀM ÚC CÓ PHẢN ỨNG CHỐNG ĐỐI MẠNH HƠN.

VÍ LÝ DO AN NINH QUỐC GIA HỢP ĐỒNG DARWIN 99 NĂM CÓ THỂ BỊ VÔ HIỆU

Xem Thêm

26 truyện thật ngắn - Trần Văn Giang

Dù đây chỉ là những truyện thật ngắn; nhưng đọc sao thấy cay mắt quá

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 03/06/2020

Một số nhân viên tại Facebook đã tổ chức một cuộc đình công online để phản đối cách nền tảng truyền thông xã hội này xử lý các bài đăng của ông Trump.

Xem Thêm

Người biểu tình Mỹ cầu cứu Trung Quốc: Sự thật được phơi bày Trí Đạt

Trên mạng xã hội lan truyền nhiều bức ảnh người kháng nghị Mỹ tay cầm cờ đảng hoặc cờ 5 sao của ĐCSTQ, cầu cứu Trung Quốc.

Xem Thêm

Yêu biết mấy khi con học nói Tiếng đầu lòng con gọi Xit Ta Lin

(HNPD) Yêu biết mấy khi con học nói Tiếng đầu lòng con gọi Xit Ta Lin" (thơ Tố Hữu)

Xem Thêm

NƯỚC UỐNG CÓ THỂ LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE CỦA TA? Hoàng thị Quỳnh Hoa

hằng năm có hơn 100,000 người chết vì công phạt của thuốc tây (adverse effects of medications), 12,000 người chết vì những mổ xẻ không cần thiết

Xem Thêm

Người học trò ăn cắp chiếc đồng hồ

Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà.

Xem Thêm

Bài phát biểu của TT Trump đối với vụ bạo loạn

và xem đám trẻ người Việt hôi của.

Xem Thêm

NỤ HÔN PHAI. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cũng không núi Nhạn cận kề Mà sao buồn đến não nề vậy anh

Xem Thêm